عکس نوشته نمک نشناسی

نمک نشناسی

مثل یک بیماری مزمن شیوع پیدا کرده است بین مردم!

مهم نیست تو چقدر خودت را خرج حال خوبشان کردی!

حالشان که با تو خوب شد، دلیل حال بدت می شوند!

مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی!

می روند و شیفته ی آدم های جدید زندگی شان می شوند!

مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خردید!

درد می زنند به جانت...

مهم نیست چقدر بار تنهایی شان را به دوش کشیدی!

در نهایت تنهایت می گذارند...


مجله هنری نومزه